Προστασία Ζωής

Ο Κλάδος Ασφαλίσεων Ζωής – Life insurance, συμπεριλαμβάνει την κάλυψη προσωπικών κινδύνων που απειλούν τη ζωή (ασφαλίσεις θανάτου) αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της (συνταξιοδοτικά προγράμματα).

Βασικές καλύψεις του Κλάδου Ζωής

  • Αναπλήρωση εισοδήματος λόγω πρόωρου θανάτου
  • Ανικανότητα / αναπηρία
  • Ασθένεια

Σύμφωνα με το στοιχείο κάλυψης που υπερισχύει σε ένα ασφαλιστήριο Ζωής, οι ασφαλίσεις ζωής χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Προστασία : έναντι θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος ή των συνεπειών του (δηλαδή νοσοκομειακά έξοδα, απώλεια εισοδήματος, ανικανότητα,αποπληρωμή υποχρεώσεων)

Οι ασφαλίσεις Ζωής παρέχονται σε διαφορετικές μορφές ως :

Ομαδικές ασφαλίσεις : Με ομαδικό ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κινδύνους που σχετίζονται με τη ζωή και την υγείας μιας ομάδας ασφαλισμένων

Στις ασφαλίσεις Ζωής, συμπεριλαμβάνονται οι καλύψεις ασθενειών και ατυχημάτων είτε ως προσθήκες είτε ως αυτοτελής κλάδος σαν κύριες καλύψεις.

Back to blog