Αστική Ευθύνη

Σε μια επιχείρηση οι ιθύνοντες, τα μέλη της διοίκησης και τα στελέχη, φέρουν μεγαλύτερο βάρος ευθύνης από τους άλλους υπαλλήλους. Αυτό αποτελεί το βασικό λόγο για τον οποίο κάθε επιχείρηση θα πρέπει να συνάπτει ένα τέτοιο συμβόλαιο για όσους βρίσκονται σε καίριες διοικητικές θέσεις.

Ένα “D&O ασφαλιστήριο συμβόλαιο”, απαλλάσσει τα μέλη της διοίκησης και τα λοιπά στελέχη από τυχόν δικαστικές ενέργειες εις βάρος τους αλλά και προσωπικές ευθύνες που απορρέουν από τις αποφάσεις τους για λογαριασμό της επιχείρησης.

Το Συμβόλαιο Καλύπτει

Αποζημιώσεις, έξοδα υπεράσπισης και νομικής εκπροσώπησης για απαιτήσεις τρίτων κατά των διευθυντικών στελεχών, των μάνατζερ και μελών της διοίκησης.

 • Εργατικές απαιτήσεις, όπως είναι η Απόλυση, η Απαλλαγή ή λήξη της σύμβασης εργασίας
 • Παραβίαση προφορικής ή έγγραφης σύμβασης
 • Άνιση μεταχείριση (συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης)
 • Αδυναμία παροχής εργασίας ή προαγωγής
 • Αποστέρηση επαγγελματικής ευκαιρίας,  Αξιολόγηση, η παραβίαση ιδιωτικού βίου
 • Δυσφήμιση ή πρόκληση ηθικής βλάβης, συναισθηματικής φόρτισης

Η σύναψη ενός τέτοιου συμβολαίου δεν είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στη χώρα μας, παρ’όλα αυτά μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική δικλίδα ασφαλείας για την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Εργαζόμενοι, πελάτες, επενδυτές, ανταγωνιστές μπορούν να προβούν σε νομικές ενέργειες για πολλούς λόγους ενώ οι αγωγές, οι αξιώσεις και τα ποσά τυχόν διακανονισμού είναι πολύ υψηλά και μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστιες απώλειες για την επιχείρηση. Η “D&O” ασφάλιση μπορεί να τα αποτρέψει όλα αυτά.

Παράγοντες Αξιολόγησης Ενός D&O συμβολαίου

 • Το μέγεθος της επιχείρησης
 • Ο αριθμός των εργαζομένων
 • Το λειτουργικό κόστος
 • Ο τομέας δραστηριοποίησης της επιχείρησης
 • Η οικονομική σταθερότητα της επιχείρησης
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Γιατί Πρέπει οι Επιχειρήσεις να Έχουν D&O Liability Insurance

Η απόκτηση ενός D&O ασφαλιστηρίου συμβολαίου φυσικά και δεν καθίσταται υποχρεωτική ενώ το γεγονός ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρο-μεσαίες, τυγχάνει να μην έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες ζημιογόνες καταστάσεις στο παρελθόν. Η εντύπωση ότι δε χρειάζονται ένα τέτοιο συμβόλαιο επειδή δεν εκτίθενται σε ανάλογους κινδύνους λόγω του μεγέθους τους είναι λαθεμένη.

Αυξάνει την Αξιοπιστία της επιχείρησης

Θα ενισχύσει την ορθή διαχείριση και θα μειώσει τις ανησυχίες των στελεχών και των εργαζομένων στα υψηλότερα επίπεδα.

Ενισχύει την εμπιστοσύνη στη Λήψη Αποφάσεων

Μπορεί να βοηθήσει του ιθύνοντες κάθε επιχείρησης ή εταιρείας να προχωρήσουν στη λήψη κάποιων αποφάσεων με περισσότερη σιγουριά δίχως να εκτίθενται πλήρως για τις προσωπικές τους νομικές επιπτώσεις. Είναι σημαντική η ύπαρξη ισχυρών ηγετών και ανθρώπων που δε θα φοβούνται να παρέχουν συμβουλές λόγω νομικών κινδύνων.

Βοηθούν στην Ομαλότερη Λειτουργία της Επιχείρησης

Είναι σύνηθες το φαινόμενο σε εταιρείες που τα διευθυντικά ή άλλα στελέχη αντιμετωπίζουν κατηγορίες εις βάρος τους να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία και οι σχέσεις των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις στην εταιρική κουλτούρα αλλά και τη φήμη της επιχείρησης και την ανταγωνιστικότητά της στις αγορές.

D&O και Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και λειτουργούν οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα μεταβάλλεται συνεχώς και παρουσιάζει μία ιδιόμορφη δυναμική λόγω των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων που συμβαίνουν. Αυτή η κατάσταση αφήνει έκθετους όσους έχουν τη διοίκηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Και σε τέτοιου μεγέθους επιχειρήσεις είναι γνωστό πως ο ρόλος της διοίκησης είναι διευρυμένος και περισσότερο ενεργός σε καθημερινά θέματα. Δε μένει στη λήψη αποφάσεων αλλά συμβάλλει ενεργά σε όλη την παραγωγική διαδικασία. Άρα, οι πιθανοί κίνδυνοι που έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά με τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και κάθε έναν από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας είναι μεγαλύτεροι και συχνότεροι.

Στις περιπτώσεις αυτές είναι που οι παρεχόμενες καλύψεις ενός D&O ασφαλιστηρίου συμβολαίου μπορούν να προστατέψουν και τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας στους διαχειριστές ή τους διευθυντές τους την καλύτερη δυνατή κάλυψη για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Back to blog